ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ DAİR TEST SUALLARI

III - HİSSƏ
Suallar Düzgün cavab sayı Faizi Səhv cavab sayı Cavab verilməyən sualların sayı
Sual

Düzgün
cavablar
Sizin
cavablar
Müqaisə Sual
Əmək Məcəlləsi