User-Profile-ImageHər bir kimsənin ya da toplumun intellektual, bilik və mədəni səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər onların dünyagörüşü əsaslı təməllərə arxalanır.

User-Profile-ImageMəntiqin əsas vəzifəsi bütün dövrlərdə eyni olubdur :nəticə çıxartmaq mümkün olan hər şeyi tətdiq və analiz etmək.

User-Profile-ImageRəqəmlər: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-dur.


İstənilən ədədi bu on rəqəm ilə yazmaq olar. Ona görə də bu rəqəmlərin əhəmiyyəti böyük olduğundan istifadə etdiyimiz say sisteminə onluq say sistemi deyilir. Deməli, rəqəmlərin sayı on, ədədlərin sayı sonsuzdur.

User-Profile-ImageMəkan — daha çox fəlsəfə, riyaziyyat və fizika kimi elmlərdə istifadə olunan termindir. Nyutonun klassik mexanikasında əsaslandırılır ki, məkan sonsuzdur, uzunluğu bütün istiqamətlərdə bircinslidir, hər hansı bir nöqtəsində həmişə eyni universal qanunlar mövcuddur.

User-Profile-ImageZaman — fizikada və başqa təbiət elmlərində bizim kainatın ölçüsü kimi qəbul edilir. O ölçüləbilmə qabliyyətinə malik olub kainatda baş verən istənilən materiya dəyişiklikləri ilə əlaqədardır.